Aktuality
Vláda svým schválením v říjnu 2015 navrhuje od 1. dubna 2016 změnu zákonného opatření Sená... více »
 
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) povinnost opatřit při prodeji či pronájmu zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti (dále jen „Průkaz“, "PENB"), dále je povinností prodávajícího či pronajímatele předložit Průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu či nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě či pronájmu a předat Průkaz nebo jeho ověřenou kopii nejpozději při podpisu smlouvy týkající se koupě či pronájmu.


Jedná se o obdobu energetických štítků elektrospotřebičů ukazující, jak je budova energeticky náročná (vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody, osvětlení).

 

Průkaz je povinný:

 • bez ohledu jestli dochází k prodeji či pronájmu) u všech novostaveb (ve fázi projektu) a větších změnách dokončených budov (zde platí povinnost zajistit Průkaz i pro stavebníka),
 • od 1.1.2013 je Průkaz povinný při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy,
 • od 1.1.2016 je Průkaz povinný při pronájmu ucelené části budovy včetně družstevních domů a jednotek.

Průkaz je potřeba i v případech SVJ, kdy se bude převádět např. jedna z bytových jednotek, které jsou umístěny v domě, tvořící toto SVJ. Výjimkou může být případ, kdy vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany příslušného orgánu SVJ Průkaz předán, pak jej může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky. Povinnost opatřit zpracování průkazu nemá vlastník jednotky, ale vlastník budovy, tedy SVJ. Vlastník jednotky si jednoduše písemně zažádá o vydání originálu nebo kopie u SVJ a pokud Průkaz neobdrží, pak energetickou náročnost doloží vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé tři roky, přičemž vlastník jednotky může nahradit Průkaz vyúčtováními energií za období, které se vztahuje přímo na něj a nikoliv např. na předchozího majitele. Průkaz se vydává pro celou budovu a nikoliv pro samostatné byty.

 

Zákonem je vlastníkovi stanovena také povinnost zajištění uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech (tj. např. u i inzerce prodeje či pronájmu nemovitosti), přičemž tato povinnost neplatí např. v případě, že vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání ze strany SVJ Průkaz předán.

 

Podle § 7a (2) e) a (3) d) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy a v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele je povinností vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka jednotky předat zprostředkovateli grafickou část Průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části Průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část Průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. Kontroly provádí Státní energetická inspekce s ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Pokuta u nepodnikajících fyzických osob hrozí až do výše 50.000 Kč nebo 100.000 Kč např. jestliže neopatří Průkaz při prodeji či pronájmu; nepředloží Průkaz nebo jeho ověřenou kopii před podpisem převodní smlouvy nebo smlouvy nájemní; nepředá Průkaz nejpozději při podpisu převodní smlouvy nebo smlouvy nájemní; nezajistí uvedení klasifikační třídy v informačních a reklamních materiálech (inzerci); nepředá zprostředkovateli grafickou část Průkazu nebo její ověřenou kopii; v případě, že vlastník jednotky nenahradí Průkaz vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky v případě, že SVJ bezvýsledně písemně požádal o předání Průkazu; neopatří Průkaz při nové výstavbě nebo při větších změnách dokončených budov. U právnických a podnikajících fyzických hrozí pokuty až do výše 100.000 Kč nebo 200.000 Kč.

 

Grafická část Průkazu zahrnuje kromě vyznačení kategorie, do které objekt spadá, také vyhodnocení, kam by byl objekt zařazen po provedení energeticky úsporných opatření. Dále se klienti dovědí, kolik objekt ročně spotřebuje energie a také procentuální vyjádření spotřeby např. vytápění, větrání, chlazení, příprava teplé vody a osvětlení. Průkazem energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Do posouzení se zahrnují informace o vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a z těchto hodnot je vypočítána tzv. třída energetické náročnosti budovy.

 

Tabulka hodnocení – klasifikační třídy:

 

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané základní pojmy zákona:

 • budovou se rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí
 • ucelenou částí budovy se rozumí podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena
 • větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy
 • obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu
 • technickým systémem budovy se rozumí zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů
 • bytovým domem (dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu) se rozumí stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení
 • administrativní budovou (dle katastrálního zákona a jeho prováděcích vyhlášek – např. vyhláška č. 26/2007 Sb. týkající se způsobu využití stavby) se rozumí stavební objekt obsahující nejméně z 50 % svého obestavěného prostoru provozy kancelářského charakteru, určené pro činnost správní, řídící, kontrolní, technickou, studijní apod.
 • celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy
 • podstatnou rekonstrukcí se rozumí změna dokončené stavby, jejíž předpokládané náklady by přesáhly 50 % investičních nákladů na novou srovnatelnou stavbu

Stavební předpisy neznají termín rekonstrukce, ten patří do daňových předpisů. U stávajících staveb se jedná buď o udržovací práce, nebo o změny dokončených staveb, což jsou přístavby, nástavby a stavební úpravy. Zateplení budovy je podle stavebního zákona vždy stavební úpravou. Průkaz dokladující plnění požadované energetické náročnosti je potřebný při provádění větších změn dokončených staveb, které se týkají více jak 25 % obálky budovy. To znamená, že v případě celkového zateplení budovy bude nutné doložit Průkaz, ale například pouze u výměny oken nikoliv.

 

Celková EVP (energeticky vztažná plocha) je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (§ 2, odst. 1r, zákona 406/2000 Sb.).


Takovými prostory jsou téměř všechny prostory v budově (vytápěné i nevytápěné, temperované, chlazené, větrané, klimatizované, osvětlované) včetně vnitřních a obvodových stěn, světlíků, jiných prostupů budovou, nevytápěných zádveří, hal apod. Které prostory lze pro určení EVP vynechat, je potřeba konzultovat s energetickým specialistou.


EVP se dá určit podle následujících poznámek (zdroj: portalsvj):

 1. Vnitřní prostředí lze upravovat vytápěním, chlazením, větráním, úpravou vlhkosti vzduchu a prostupem tepla stavebními konstrukcemi ze sousedních prostor.
 2. Vnitřní prostředí lze také dle ČSN EN ISO 13 790 chápat jako klimatizovaný prostor (vytápěný nebo chlazený) s požadovanou teplotou nebo teplotami.
 3. Jak se určí požadovaná teplota? Pro výpočty energetické náročnosti budov se používají návrhové hodnoty parametrů vnitřního prostředí podle ČSN 73 0540–3, nebo i jinak (podle technických předpisů, provozních a technologických podmínek, požadavků projektanta nebo investora).
 4. Parametry upravovaného vnitřního prostředí mohou být teplota, vlhkost, čistota, rychlost proudění a objemový tok vzduchu a intenzita osvětlení.
 5. Prostorem s upravovaným vnitřním prostředím může být i temperovaný prostor (viz ČSN 73 0540–2), což je uzavřený prostor nesloužící pobytu osob, kde je v zimním období teplota vzduchu záměrně nižší než v navazujícím prostoru vytápěném a vyšší než výpočtová teplota venkovní. Temperovaný prostor je buď cíleně vytápěn, nebo nepřímo pomocí tepelných ztrát navazujících prostor. Teplota temperovaného prostoru se určí výpočtem (dle ČSN EN ISO 13 789 nebo pomocí tepelné bilance).
 6. Součástí prostorů s upravovaným vnitřním prostředím jsou i stavební konstrukce obklopující místnosti, které musí mít požadovanou minimální teplotu (upravuje se jejich teplota), aby se zabránilo kondenzaci vodní páry. Tyto konstrukce zajišťují parametry vnitřního prostředí zejména sdílením tepla sáláním.
 7. Prostor lze chápat jako objem vyplněný čímkoliv, proto pojem prostor nelze zúžit jen na půdorysnou plochu místností.

PENB vs. EŠOB

 

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení.  Hodnotícím parametrem je měrná potřeba energie [kWh/(m2.rok)]. Ta je v dolní části průkazu procentuálně rozdělena na jednotlivé kategorie - vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení. Tedy, projeví se i kvalita navržených součástí technického zařízení budovy. Splnění požadavků na spotřeby jmenovaných energií je dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

 

EŠOB – energetický štítek obálky budovy hodnotí pouze tepelně izolační kvalitu obálky budovy prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. Na rozdíl od průkazu není rozhodující, kde objekt stojí, jak je orientován ke světovým stranám, jaké má technické zařízení pro vytápění, osvětlení, atd.

 

 

Jinými slovy, každý dokument hodnotí budovu ze zcela odlišného hlediska a za jiným účelem. Uvedené veličiny nejsou srovnatelné. Proto se běžně setkáme s případem, kdy na předloženém PENB a EŠOB není vyznačena shodná klasifikace. Neznamená to, že by jeden dokument byl přesnější, než druhý. Je jiný. Shodná je barevná a písmenná škála a též i normou požadované hranice vyjádřená písmenem „C“. Obrázek ukazuje, jaké jsou zahrnuty vlastnosti budovy a vlivy na ni. V případě EŠOB jde pouze o plochu a vlastnosti jednotlivých konstrukcí na styku s vnějším vzduchem, naproti tomu PENB zahrnuje mnoho vlivů uvnitř i vně budovy. Hodnocení PENB lze tedy považovat za komplexní.

 

 

Přehled povinnosti zajistit zpracování PENB


Počátkem účinnosti zákona

Veškeré novostavby. V tomto případě se průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vystavuje ve fázi projektu. Nový dům se musí vejít do třídy A až C. Pokud stavba vyjde v horší kategorii, musí se projektová dokumentace přepracovat.

 

Průkaz energetické náročnosti budov musí být při větší úpravě již dokončené stavby. Větší úpravou se myslí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy, např. při zateplení budovy.

 

Od 1.1.2013

Rodinné domy, vily, činžovní domy apod. – při prodeji / pronájmu celku

 

Komerční, administrativní budovy (celé budovy – využití např. jako obchodní prostory, kanceláře, hotely) – při prodeji / pronájmu

 

Byty a prostory sloužící k podnikání – při prodeji
(PENB může být nahrazen vyúčtováním energií za uplynulé tři roky)

 

povinnost PENB neplatí pro převody podílů v bytových družstvech

 

Od 1.1.2016

Komerční, administrativní budovy (jednotlivé pronajímané části – využití např. jako obchodní prostory, kanceláře) – při pronájmu

 

Byty a prostory sloužící k podnikání – při pronájmu

 

Družstevní byty a prostory sloužící k podnikání, resp. všechny družstevní domy

 

V případě převodu družstevních podílů v bytových družstvech povinnost vypracovat PENB dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nevzniká. Jiná situace je ale od 1.1.2016, kdy z titulu užívání bytů na základě nájemních smluv vznikne pro družstvo povinnost zajistit zpracování PENB.

 

Objekty veřejné správy (státní budovy a majetek)

Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2            1.7.2013

Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 250 m2            1.7.2015

 

Výjimky (PENB není potřeba u):

 • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,- u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá,
 • na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • při darování nemovitosti, při dědění, při vypořádání společného jmění manželů, byť vlastnictví přechází či se převádí na jinou osobu,
 • budov nebo jejich části, pokud se obě strany písemně dohodly a kde nebyla po 01.01.1947 větší změna dokončené budovy.

Průkazy zpracovávají a vystavují po absolvování příslušného přezkoušení energetičtí auditoři, autorizovaní inženýři či autorizovaní technici.

 


 

Je samozřejmostí, že jako renomovaná realitní společnost jsme na tuto situaci plně připraveni a s Průkazem Vám rádi pomůžeme.

 

Každý majitel si musí průkaz energetické náročnosti budovy zajistit sám, pro naše klienty však rádi vyhotovení průkazu zařídíme na klíč.

 

Tvorba PENB z fotografií a dokumentací je nezákonná a proto každý objekt měří náš technik. Na základě tohoto faktu nepotřebujeme projektové dokumentace objektu, což bývá pro majitele velký problém.

 

Máme pro naše klienty jednotné ceny po celé ČR, nerozeznáváme velikost, ani typ RD.

 

Dotaz či objednávku zasílejte na prukazy[zavináč]immo-invest.cz

 

Ceník vyhotovení PENB - postupy »